Staat uw vraag er niet bij? Email dan naar info@spiritprimair.nl, dan proberen we uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Is​ ​de​ ​fusie​ ​van​ ​Spiritbasisscholen​ ​en​ ​Openbaar​ ​Onderwijs​ ​Primair​ ​nu​ ​officieel?

Nee.​ ​De​ ​daadwerkelijke​ ​fusie,​ ​de​ ​ondertekening​ ​bij​ ​de​ ​notaris,​ ​zal​ ​nog​ ​moeten​ ​plaatsvinden.​ ​Nu​ ​de goedkeuring​ ​van​ ​het​ ​ministerie​ ​van​ ​OCW​ ​is​ ​ontvangen,​ ​kunnen​ ​we​ ​de​ ​fusie​ ​daadwerkelijk​ ​gaan​ ​uitvoeren. We​ ​verwachten​ ​met​ ​ingang​ ​van​ ​het​ ​schooljaar​ ​2018-2019​ ​één​ ​organisatie​ ​te​ ​zijn.​ ​De​ ​exacte​ ​fusiedatum wordt​ ​nog​ ​bepaald.

Is​ ​de​ ​fusie​ ​van​ ​Spiritbasisscholen​ ​en​ ​Openbaar​ ​Onderwijs​ ​Primair​ ​goedgekeurd​ ​door​ ​de​ ​betrokken medezeggenschapsraden​ ​en​ ​de​ ​gemeenten?

Ja,​ ​de​ ​gemeenschappelijke​ ​medezeggenschapsraden​ ​(GMR)​ ​van​ ​beide​ ​stichtingen​ ​en​ ​de​ ​betrokken gemeenten​ ​hebben​ ​hun​ ​fiat​ ​gegeven​ ​voor​ ​de​ ​fusie.​ ​Zij​ ​hebben​ ​ingestemd​ ​met​ ​de​ ​fusierapportage​ ​zodat Spirit​ ​en​ ​OOP​ ​de​ ​fusieaanvraag​ ​konden​ ​indienen​ ​bij​ ​de​ ​DUO​ ​(Dienst​ ​Uitvoering​ ​Onderwijs​ ​van​ ​het​ ​ministerie van​ ​OCW).

1. Komt er een fusie van Spiritbasisscholen en Openbaar Onderwijs Primair?

Ja, dat is de bedoeling. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) van beide stichtingen en de betrokken gemeenten hebben hun fiat gegeven voor de fusie. Dat betekent dat zij hebben ingestemd met de fusierapportage. Het vervolg op deze stap is dat Spirit en OOP de fusieaanvraag indienen bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Na goedkeuring door de minister worden de scholen van Spirit en OOP per 1 januari 2018 (of op de eerst mogelijke datum daarna) samengebracht onder één gezamenlijke stichting.

2. Wat betekent een bestuursfusie voor u als ouder met kind(eren) op een van onze scholen?

Op school merkt u weinig van de fusie want het is uitsluitend een bestuursfusie. Dat betekent dat het besturen van de scholen voortaan door één stichting wordt gedaan in plaats van twee stichtingen. De identiteit van de scholen verandert niet door deze fusie. Ook het team leerkrachten en directeuren op uw school verandert niet van samenstelling door de fusie. Leerkrachten blijven dus op hun eigen school werken.

3. Wat is het doel van een samenwerkingsstichting en welke definitie wordt gehanteerd?

Het doel van een samenwerkingsstichting is het geven van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs in afzonderlijke scholen voor openbaar en respectievelijk bijzonder onderwijs. Met andere woorden: bij het samengaan in één samenwerkingsstichting blijven de openbare scholen openbaar en de bijzondere scholen bijzonder.

De wet stelt een aantal eisen aan zaken die in de statuten van zo’n  samenwerkingsstichting geregeld moeten worden, zoals:

 • de inrichting van het bestuur en intern toezicht binnen de stichting
 • de manier waarop de gemeenten waarin openbare scholen zijn gelegen toezicht kunnen uitoefenen op de besturing van de openbare scholen dat begroting en jaarrekening vastgesteld dienen te worden na overleg met de gemeenten waarin openbare scholen zijn gelegen. Naast de wettelijke eisen geldt nog dat de gemeenten waarin openbare scholen zijn gelegen de statuten van de stichting moeten goedkeuren en op die manier ook nog eigen eisen kunnen stellen.

4. Wat zijn de stappen naar de gezamenlijke samenwerkingsstichting?

In aanloop naar de definitieve fusie zijn er eerst nog een aantal andere uitwerkingsacties en besluiten die aan de orde komen:

Voor het definitieve besluit:

 • Advisering Commissie Fusietoets Onderwijs (OCW) op Fusie(effect)rapportage (najaar 2017);
 • Besluit Minister op fusie (najaar 2017);
 • Uitwerking eerste statuten en goedkeuring gemeentes (najaar 2017/voorjaar 2018);
 • Definitieve goedkeuring fusie door toezichthouders (voorjaar 2018).
 • Overleg met vakbonden (najaar 2017).

Na het definitieve besluit:

 • Oprichting stichting (voorjaar 2018) middels goedgekeurde statuten en inrichting eerste raad van beheer + voorzitter
 • Inrichting eerste GMR
 • Uitwerking toezichtkader en beloningsregeling toezichthouders (reglement bestuur en toezicht)
 • Nieuw harmonisatie managementstatuut en personeelsbeleid
 • Integratie bestuursformatieplannen (voorjaar 2018)
 • Nieuw Medezeggenschapsstatuut en reglementen.

5. Waarom één gezamenlijke samenwerkingsstichting?

Onze twee schoolbesturen, en in meer of mindere mate ook een aantal scholen, werken sinds vijftien jaar samen. Sinds twee jaar is de samenwerking geformaliseerd via onze coöperatie. Voordelen hiervan zijn onder andere: gezamenlijke (extra) scholing/kennisuitwisseling voor het onderwijspersoneel, het goedkoper inkopen van onder andere schoolmaterialen en het delen van moderne schoolgebouwen die onze scholen en stichtingen anders niet hadden kunnen exploiteren. Een bestuurlijke fusie biedt doorgaans meer kansen voor scholen dan een coöperatie. Bij een fusie kan er zoals eerder aangegeven personeelsuitwisseling plaatsvinden, zonder de huidige bureaucratische last. Daarnaast kan de administratieve effectiever en efficiënter, zodat er meer geld naar de scholen kan.

6. Hoe kan ik als ouder of personeelslid invloed uitoefenen op de verkenning?

De GMR’en, van de twee stichtingen, hebben instemmingsrecht op de plannen. In deze GMR’en zitten ouders en personeelsleden van alle scholen. Zij denken mee en beoordelen ook de uitkomsten in de fusierapportage. Via deze raden kunnen ouders en collega’s hun stem laten horen. Op de website van de stichtingen OOP en Spiritbasisscholen staan de contactgegevens van de betreffende GMR.

7. Kunnen de scholen na een mogelijke fusie nog wel openbaar of christelijk blijven?

Ja, zeker. De fusie heeft vooral effect op de organisatie rondom de scholen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de scholen –net als nu- hun eigenheid kunnen invullen. Voor leerlingen, ouders en leerkrachten verandert er qua onderwijsinhoud en identiteit van de school niets. Het is wel de bedoeling dat leerlingen en ouders de vruchten plukken van de betere scholings- en ondersteuningsmogelijkheden die leerkrachten krijgen.

8. Ontstaat er straks een heel groot schoolbestuur?

Nee, de nieuwe stichting zal straks uit 12 scholen bestaan. In het Nederlandse basisonderwijs zijn er schoolbesturen met maar één school, maar ook met (veel) meer dan dertig scholen. SpiritPrimair zit daartussen, met een betrekkelijk laag aantal scholen.

9. Moet een leerkracht straks ineens op een andere school gaan werken?

Iedereen blijft werken waar hij of zij nu werkt. Behalve als iemand natuurlijk graag op een andere school aan de slag wil, omdat er een functie vrijkomt waar hij of zij graag op wilt solliciteren. Ook kan het, net als nu, gebeuren dat iemand van school wisselt, omdat er in een nieuw schooljaar minder leerlingen zijn. Dat gaat altijd op basis van het vinden van de beste ‘match’. Passen de werknemer en de (nieuwe) school bij elkaar? Dat verandert niet. Wel verandert het aantal mogelijkheden: met meer scholen is de keuzevrijheid en kans op een match groter.

10. Wat merken de kinderen van de fusie?

In de klas zullen de kinderen niets merken van de fusie; de school blijft gewoon zoals hij nu is. De effecten in de klas zijn er op de lange termijn wel indirect, door betere nascholing voor hun juf of meester, uitwisseling van onderwijskundige ideeën tussen de scholen en snellere vervanging bij afwezigheid.

11. Wat merken personeelsleden van de fusie?

Als er sprake zou zijn van een fusie ontstaat er voor het personeel formeel een andere werkgever. Het salaris of de werktijdfactor veranderen echter niet door een fusie. Spiritbasisscholen en Openbaar Onderwijs Primair hebben immers verklaard dat een fusie alleen doorgaat als er meerwaarde is voor het personeel en de scholen. Inkrimping, urenreductie van het personeel of schaalvergroting van klassen horen hier niet bij. Het gaat juist om meer kansen voor het personeel, bijvoorbeeld om zich professioneel te ontwikkelen.

12. Een grotere organisatie kost toch altijd meer geld?

De verwachting is dat de overheadkosten juist zullen dalen. Dit komt bijvoorbeeld door schaalvoordeel bij het doen van inkopen, maar ook heel concreet doordat bijvoorbeeld op termijn één bestuurder minder in dienst zal zijn. Een van de onderzoeksvragen die nu beantwoord moet worden, is hoe de begroting er na een mogelijke fusie uit zal zien. Hier geldt dat de fusie geen nadelige gevolgen mag hebben.