Persbericht: Spiritbasisscholen en Openbaar Onderwijs Primair onderzoeken fusie

Diemen, 7 januari 2016

Tot aan de zomer van 2016 onderzoeken schoolbesturen Spiritbasisscholen en Openbaar Onderwijs Primair (OOP) of een fusie meerwaarde biedt ten aanzien van de huidige samenwerking. De stichtingen, en in meer of mindere mate de scholen, werken al zo’n vijftien jaar samen. Voor het begin van dit schooljaar is er een intentieverklaring ondertekend door beide stichtingen, waarin ze aangeven te verkennen of het mogelijk en waardevol is om te fuseren. Deze intentieverklaring heeft de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De fusie gaat alleen door als er meerwaarde is voor zowel de leerlingen, hun ouders, het onderwijspersoneel en de scholen.

Schoolbestuurders Jan Boomsma en Alan Bains: “In deze verkenning wordt vooral gekeken naar het onderwijs en de kwaliteit, de personele kant en de financiën wanneer de stichtingen één worden. Ook de structuur en invulling van beide schoolbesturen is onderdeel van dit onderzoek. Ik wil benadrukken dat een mogelijke fusie geen gevolgen zal hebben voor klassengrootte of de personeelsomvang. Ook behouden de scholen gewoon hun identiteit of werkwijze. En als er niet voldoende voordelen uit het onderzoek naar voren komen, dan kan de uitkomst ook zijn dat er geen fusie ontstaat.”

Redenen voor de verkenning

De twee schoolbesturen werken, en in meer of mindere mate ook een aantal scholen, sinds vijftien jaar samen. De huidige samenwerking biedt al kansen voor de leerlingen, de leerkrachten en de scholen. Sinds twee jaar is de samenwerking geformaliseerd via een coöperatie. Voordelen hiervan zijn onder andere: gezamenlijke (extra) scholing/kennisuitwisseling voor het onderwijspersoneel, het goedkoper inkopen van o.a. schoolmaterialen en het delen van goede schoolgebouwen die onze scholen en stichtingen anders niet konden exploiteren. De ene school en het ene teamlid merkt van de samenwerking meer dan de ander, dit komt doordat onze scholen soms dicht of juist ver van elkaar liggen. Een fusie biedt doorgaans echter meer kansen voor alle scholen dan een coöperatie. Bij een fusie kan er personeelsuitwisseling plaatsvinden, zonder de huidige bureaucratische last. Als de twee schoolbesturen fuseren kent de omvang van de nieuwe stichting, met twaalf scholen nog steeds een betrekkelijk laag aantal scholen. Deze mogelijk nieuwe samenwerking betekent geen opmaat naar verder groei.

Betrokkenheid personeel, ouders en gemeenten

Beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’en), waarin zowel ouders als medewerkers van onze scholen zitten, hebben met de verkenning ingestemd. Alle personeelsleden en de ouders zijn op de hoogte. Inmiddels is het onderzoek gestart, waarbij er gekeken wordt of een fusie voor scholen, leerlingen en medewerkers van beide stichtingen meerwaarde oplevert en hoe deze er dan uit zou zien. De onderzoeksuitkomst wordt besproken met alle geledingen, zoals de GMR’en, toezichthouders in de Raden van Beheer en schooldirecties. Uiteraard worden ook de direct betrokken gemeenteraden op de hoogte gebracht van de uitkomsten. In het kader van de wettelijke fusietoets worden colleges van burgemeester en wethouders te zijner tijd om advies gevraagd.